יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
דף הבית זכויות חיילים בודדים הרשמה לרשימת תפוצה שאלון למתנדבים אלבום תמונות יצירת קשר
 
 

קוד האתי – עמותת "העץ הבודד" כל האמור בלשון זכר תקף בלשון נקבה. מסמך זה מציג את הקוד האתי של עמותת "העץ הבודד", המהווה מצפן ומורה דרך המבטא את אמות המידה להתנהגות על פיהן פועלת העמותה. הקוד האתי מחייב את עובדי העמותה, ההנהלה והמתנדבים, מקבלי השירות וכן, כל אדם הקשור במישרין או בעקיפין לפעילות העמותה. העמותה תפעל במלוא יכולתה לממש את המטרות שלשמן הוקמה, ותבחר את הדרכים והאמצעים שידגישו את הרוח של העמותה ועקרונותיה, למען חבריה ומקבלי שירותיה. א. מטרות העמותה · הענקת סיוע לאוכלוסיית החיילים הבודדים בישראל באמצעות: o הקמת מערך תומך בפריסה ארצית לאוכלוסיית החיילים הבודדים בישראל, תוך מענה , ופעילות פרואקטיבית לתמיכה בחיילים בודדים o יצירה וחיזוק של תחושת השייכות החברתית והקהילתית בקרב החיילים הבודדים. o יצירת סביבה תומכת מסייעת שתאפשר לחיילים הבודדים השתלבות בדומה לחייל שאינו חייל בודד o הקלה על השתלבותם של החיילים הבודדים בחברה ובהוויה הישראלית. o ליווי והעצמה אישיים וקבוצתיים של החיילים הבודדים, במטרה לעודד אותם להציב לעצמם יעדים "ליום שאחרי" שירותם הצבאי, ולהשתלב בחברה הישראלית כאזרחים ערכיים והישגיים ובעלי מודעות חברתית גבוהה. · העלאת המודעות החברתית למצבם וצרכיהם של החיילים הבודדים בישראל ולהנעת הציבור הרחב להתנדבות. ב. כבוד האדם העמותה מאמינה במימוש ערך כבוד האדם ומחויבת להעניק שירות תוך שמירה על כבוד מקבל השירות ונותן השירות, צנעתם ופרטיותם. ולכן: · העמותה מחויבת לפעול תוך שמירה על כבוד הדדי בין הנותן לבין מקבל השירות. · העמותה פועלת מתוך רגישות וכבוד לשונות תרבותית ודתית של מקבלי השירות אותם היא משרתת. · העמותה מחויבת לשמור על חסיון המידע אודות מקבל השירות מתוך כבוד לצנעת הפרט, ולא תעשה במידע זה שימוש אלא לצורך פעילותה עבורו ובהסכמתו בלבד. · העמותה מחויבת לשמור על פרטיותם וכבודם של נותני השירות · העמותה מחויבת לנהוג בכל החיילים הבודדים ללא הבדל מין, גזע, דת ולאום.... ג. יושרה, מנהל תקין ושקיפות העמותה מחויבת ליושרה, שמירה על מנהל תקין, דיווח ותיעוד אמין, שקיפות והימנעות מניגוד עניינים. ולכן: · העמותה תפעל לגייס לשירותיה פעילים.... ערכיים, בעלי יושרה ואמינות... · כל עובד עמותה, חבר הנהלה, מתנדב או חבר בעמותה מתחייב לשרת את העמותה ומטרותיה בנאמנות, במסירות, ביושר, בהגינות ובאחריות ציבורית. · העמותה פועלת ללא כוונות רווח בהתאם לייעוד, לתקנון ולמטרותיה כפי שמוגדר בחוק. · העמותה מחויבת להשתמש בכספי התורמים במוצרים שנתרמו ביעילות, תוך אחריות מלאה ואך ורק בהתאם למטרת התרומה. · כספי התרומות שגויסו הם כספי ציבור, ועל כן תקפיד העמותה הקפדה יתרה על השימוש בהם, בהתאם למטרות העמותה. · מוסדות העמותה יתנו את דעתם על כך שמרבית התרומות יוחסו למטרות העמותה ולא כ הוצאות המנהל והשכר לבין הוצאות לפעולות העמותה. · העמותה תקפיד שכוונת התורם תוגשם במהימנות ובנאמנות בהתאם לרוח העמותה. · העמותה תמנע מכל פעילות שיש בה ניגוד עניינים או חשד לניגוד עניינים, ומבצעת את כל הפעולות בהתאם להוראות הדין ובכפוף להתנהגות אתית: o לא יקבל עובד עמותה או בעל תפקיד כלשהו בעמותה טובת הנאה כלשהי, בין לעצמו ובין לעמותה שתשפיע או שעשויה להשפיע על פעולתו בעמותה או למענה, מלבד זכויותיו שנקבעו בתקנון העמותה. o עובד בעמותה או בעל תפקיד כלשהו בעמותה יימנע ממצב של ניגוד אינטרסים או ממראית עין של ניגוד אינטרסים בכל פעילות שנעשית מטעם העמותה, הנהלתה, מוסדותיה או פעיליה. · העמותה תמסור לפונים אליה פרטים על מטרותיה, השירותים שהיא נותנת ללקוחותיה והתנאים לקבלתם, מתוך שיקול דעת ובהתאם למטרות העמותה. ד. אחריות חברתית העמותה פועלת מתוך אחריות חברתית לצרכי אוכלוסיית החיילים הבודדים בה היא תומכת בשגרה ובחירום, תוך קידום ערכים של ערבות הדדית, נתינה, התנדבות וסולידריות חברתית. ולכן: · העמותה מחויבת לפתח שירותים ולתת מענה בהתאם לצורך, ליכולות ולייעוד שלה. · העמותה פועלת לאיתור וסיפוק של הצרכים של אוכלוסיית החיילים הבודדים מתוך ערבות הדדית וגילוי אחריות למצבם בקהילה ובחברה. · העמותה תעניק את שירותיה בגמישות מרבית ובהתאם לנסיבות הקיימות בשגרה ובחירום. ה. מקצועיות ויעילות העמותה מחויבת לניהול פעילותה במקצועיות, תוך שאיפה להתייעלות ולשיפור תמידיים. ולכן: · העמותה מחויבת להקצות משאביה בצורה יעילה. · העמותה שומרת על עלויות תקורה בהתאם להוראות רשם העמותות. · העמותה מחויבת לפעול מתוך אחריות, מסירות ומקצועיות מרבית. · העמותה תציג באופן קבוע, בצורה בולטת ובמקום מרכזי את מטרותיה ואת הקוד האתי המחייב אותה. ו. אחריות כלפי עמיתים העמותה רואה בשיתוף פעולה ותאום בין העמותות והצבא כתנאים הכרחיים לפעילות יעילה, מקצועית ומיטיבה. ולכן: · העמותה מתחייבת לשמור עלשמן הטוב, המוניטין או ההישגים המקצועיים של עמותות אחרות והצבע. · יש לעודד שיתוף פעולה בין העמותות והצבא למען מטרות משותפות. תוכר זכותן של עמותות להתאגד על בסיס עקרונות ומטרות שונות. ז. ועדת האתיקה · ועדת האתיקה תשאף ותפעל להרחיב את המודעות לקיומו של הקוד האתי על מנת שהעמיתים בעמותות ינהגו על פיו. כל אדם רשאי לפנות לוועדת האתיקה של מגזר ההתנדבות והמלכ”רים היה ועמית באחת העמותות נהג בניגוד לכללים. · וועדת הביקורת תשמש גם כוועדת האתיקה וכל תלונה תועבר ליו"ר ועדת הביקורת, מר ________ במייל________________, נייד__________